Termeni și condiții generale de afaceri

I. Aplicabilitate

1. Termenii şi condiţiile generale de vânzare şi livrare a produselor Logimarkt SRL se aplică persoanelor fizice, juridice, instituţiilor publice sau oricăror alte persoane (general denumite şi Clienţi) care iniţiază şi/sau au relaţii comerciale cu LOGIMARKT SRL (denumit şi Furnizor).
2. Termenii şi condiţiile de faţă se aplică tuturor ofertelor şi cotaţiilor, şi tuturor acordurilor referitoare la vânzări şi livrări efectuate de către SC LOGIMARKT SRL. De asemenea, se aplică şi la furnizarea de către LOGIMARKT SRL de servicii şi/sau consultanţă. În momentul în care face o comandă, Clientul acceptă în mod implicit termenii şi condiţiile din prezentul document, orice alte condiţii sau garanţii care nu sunt menţionate în documentul de faţă sunt excluse şi considerate nescrise.
3. Alte condiţii de orice natură aplicate de Client, altele decât cele menţionate în acest document, conţinute sau nu în Termenii şi condiţiile generale emise de către Client, sau alte condiţii ataşate sau trimise împreună cu comanda de achiziţie, se vor aplica doar dacă au fost acceptate în scris şi semnate în mod specific de LOGIMARKT SRL.
4. Orice alte excepţii de la Condiţiile generale sunt excluse, dacă ele nu au fost agreate şi aprobate în avans, acceptate în scris şi semnate în mod specific de LOGIMARKT SRL.
5. Furnizorul nu-şi asumă alte obligaţii decât cele menţionate în condiţiile de confirmare a comenzii. În cazul în care Clientul nu acceptă confirmarea comenzii, este obligat să notifice Furnizorul imediat, în scris, în maxim 24 ore.
6. Orice declaraţie făcută de LOGIMARKT SRL prin intermediul cotaţiilor de preţ şi/sau ofertelor, scrisorilor de informare, comunicărilor, prezentărilor, cataloagelor, recomandărilor, broşurilor şi/sau fişelor tehnice care promovează bunurile şi serviciile oferite, domeniile din industrie în care sunt folosite şi aria lor de aplicabilitate, vor fi considerate şi interpretate ca informaţii generale şi nu se referă la un tip specific de aplicaţie. Clientul va fi singur responsabil de utilizarea specifică a bunurilor oferite de LOGIMARKT SRL, în cazul în care nu s-a agreat altfel, în scris, de ambele părţi.
7. În cazul în care orice clauză individuală a prezentului document este sau devine inaplicabilă, toate celelalte clauze nu vor fi afectate. Acestea rămân valide şi aplicabile.

 

II. Oferte, cotaţii şi comenzi

1. Comenzile vor fi confirmate de LOGIMARKT SRL în scris, prin Confirmarea de comandă sau prin factură. În lipsa unui alt acord scris, toate ofertele şi cotaţiile sunt făcute fără nici un fel de obligaţii. LOGIMARKT SRL va fi obligată legal de Client doar prin această Confirmare de comandă.
2. LOGIMARKT SRL îşi rezervă dreptul ca bunurile furnizate să aibă o marjă de variaţie cu privire la cantităţi şi detalii tehnice, cum sunt, de exemplu, dimensiunile, greutatea şi culoarea (rezistenţa acesteia).
3. Dacă nu s-a agreat altfel în scris, termenele de livrare ale bunurilor şi serviciilor menţionate în comenzi, cotaţii şi confirmări de comandă, vor fi interpretate ca aproximări şi nu vor fi considerate obligaţia LOGIMARKT SRL.

 

III. Preţuri

1. Toate preţurile sunt ex works (franco fabrică/ depozit), fără TVA, doar dacă nu există alte acorduri scrise. Preţurile bunurilor şi/sau serviciile au la bază factorii de cost, taxe şi impozite, taxe de import, cursul de schimb valutar etc., acestea fiind dominante în momentul ofertei, cotaţiei sau confirmării.
2. Dacă factorii de cost se schimbă în mod semnificativ, LOGIMARKT SRL îşi rezervă dreptul să anuleze oferta sau cotaţia, sau să anuleze Acordul şi să-l declare neavenit parţial sau în totalitate, fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei şi fără a fi trasă la răspundere pentru daune.
3. Menţinerea validităţii preţurilor şi condiţiilor din oferte, cotaţii şi confirmări de comenzi anterioare, pentru comenzile recurente (comenzi ale aceluiaşi client pentru aceleaşi produse) nu reprezintă o obligaţie pentru LOGIMARKT SRL.

 

IV. Livrările

1. În măsura în care este posibil, LOGIMARKT SRL va livra bunurile la data sau în intervalul menţionat în confirmarea comenzii. Dacă în confirmarea comenzii este precizat “livrare la cerere”, Clientul va accepta livrarea integrală în termen de 3 luni de la data confirmării. LOGIMARKT SRL are dreptul să livreze eşalonat. LOGIMARKT SRL are dreptul, atunci când situaţia o impune, să livreze cu până la 3% mai mult sau mai puţin din cantitatea menţionată în confirmarea de comandă şi să emită factura întocmai. În cazul în care Clientul nu acceptă livrarea bunurilor la data specificată de LOGIMARKT SRL, acestea vor fi depozitate în numele, pe riscul şi cheltuiala Clientului.
2. Dacă există întârzieri cauzate de următoarele situaţii, termenul de livrare va fi extins fără alte notificări:
– Clientul nu îndeplineşte obligaţiile menţionate în Acord/Contract
– alte aspecte comerciale şi tehnice între părţile contractante legate de executarea comenzii şi care sunt încă în curs de clarificare la data sau după data confirmării comenzii.
3. LOGIMARKT SRL are dreptul să anuleze acordul şi să-l declare neavenit, sau să îl denunţe fără alte obligaţii, restituind sumele plătite în avans de Client în cazul în care apare oricare din situaţiile menţionate mai sus.
4. Nu se va considera încălcarea Acordului/Contractului şi nu va da dreptul Clientului să declare acordul nul şi neavenit sau să îl denunţe integral sau parţial, şi/sau solicita despăgubiri în afara penalizărilor menţionate în confirmarea de comandă, în cazul în care LOGIMARKT SRL nu face livrarea la termenul stabilit.

 

V. Rezervarea proprietăţii

1. LOGIMARKT SRL este proprietarul tuturor bunurilor livrate sau care urmează a fi livrate, până când Clientul îşi plăteşte integral datoriile către LOGIMARKT SRL, indiferent de motivul contractării lor. LOGIMARKT SRL poate (fără să aducă atingere celorlalte drepturi ale sale) să-şi recupereze bunurile furnizate, cele care au rămas la LOGIMARKT SRL, în cazul în care Clientul întârzie plata integrală sau parţială, sau la începutul oricărei proceduri sau acţiuni care afectează sau implică solvabilitatea Clientului.

 

VI. Notificări şi reclamaţii

1. Orice reclamaţie cu privire la bunurile LOGIMARKT SRL trebuie realizată în scris şi adusă la cunoştinţa LOGIMARKT SRL după cum urmează:
– reclamaţiile cu privire la cantităţi şi la defectele vizibile care ar fi putut fi descoperite la o inspecţie atentă, de rutină – în termen de 8 zile de la livrare
– reclamaţiile cu privire la defecte care nu ar fi putut fi descoperite la o inspencţie atentă, de rutină – în termen de 8 zile de la inspecţie, dar nu mai târziu de 30 de zile de la livrare.
2. Clientul pierde orice drept de notificare în oricare dintre situaţiile următoare:
– reclamaţiile nu au fost aduse la cunoştinţa LOGIMARKT SRL în scris, în intervalul de timp precizat
– LOGIMARKT SRL nu a avut posibilitatea să examinexe reclamaţia la faţa locului
– bunurile continuă să fie folosite.
Completarea unei reclamaţii sau notificări, nu-i dă dreptul Clientului să întârzie sau să refuze plata datoriilor sale către LOGIMARKT SRL sau să exercite orice drept de suspendare a Acordului/Contractului. Bunurile returnate sunt considerate ca acceptate de LOGIMARKT SRL numai după un acord scris.
3. Ambele părţi acceptă că pot exista variaţii ale nuanţelor de culoare ale produselor, iar acestea nu vor fi considerate în nicio circumstanţă ca fiind defect.

 

VII. Garanţia

1. Bunurile furnizate de LOGIMARKT SRL au garanţia că sunt produse din materiale de calitate şi în condiţii profesionale ale procesului de producţie. Dacă apar totuşi defecte ale bunurilor furnizate de LOGIMARKT SRL cauzate de procesul de fabricaţie şi/sau de calitatea materialului, LOGIMARKT SRL va întreprinde, dupa propria decizie, una din acţiunile:
– va repara defectele
– va da bunurile spre reparare
– va pune la dispozitie sau se va ocupa să fie puse la dispoziţie părţile componente necesare reparaţiilor
– va înlocui complet bunurile în cauză
– va restitui valoarea facturată a bunurilor cu defecte.
Această garanţie este valabilă maxim trei luni de la livrare.
2. Notificările şi reclamaţiile situaţiilor sub garanţie vor fi comunicate către LOGIMARKT SRL prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în maximum 8 zile de la constatarea defectului. Dacă reclamaţia nu este comunicată în termen de 8 zile, garanţia nu mai este validă, iar Clientul nu mai poate emite niciun fel de pretenţie către LOGIMARKT SRL.
3. Următoarele defecte nu pot face sub nicio formă subiectul garanţiei:
– uzura normală a bunurilor
– omisiuni în aplicarea şi/sau observarea instrucţiunilor de folosire, reguli de operare etc. sau folosirea în alte condiţii decât cele normale sau pentru care bunurile au fost achizitionate
– asamblarea/instalarea sau repararea de către terţi sau de către Client, fără consimţământul în scris al LOGIMARKT SRL
– materialele şi/sau bunurile folosite au fost aprobate de Client
– în cazul bunurilor produse şi livrate pentru măsurători sau al celor pentru care LOGIMARKT SRL a trimis mostră Clientului, sau al celor pentru care LOGIMARKT SRL a urmat instrucţiunile primite de la Client, părţile vor agrea să compare bunurile cu prototipurile acceptate de către Client. LOGIMARKT SRL va accepta răspunderea doar în cazul în care calitatea bunurilor este inferioară calităţii mostrei.
4. Dacă LOGIMARKT SRL înlocuieşte părţi componente/bunuri conform obligaţiilor din garanţie, acestea devin proprietatea sa.
5. În cazul în care Clientul face o reclamaţie şi nu se găseşte niciun defect pentru care Furnizorul este răspunzător, Furnizorul are dreptul la compensaţii pentru munca şi costurile implicate ca rezultat al reclamaţiei. Dacă remedierea defectelor implică intervenţia asupra altor echipamente decât bunurile, Clientul va fi responsibil pentru orice muncă sau costuri implicate.

 

VIII. Răspunderea

1. LOGIMARKT SRL nu va fi răspunzătoare pentru cheltuielile, daunele sau dobânzile (inclusiv daunele indirecte) fie ele directe sau indirecte, apărute ca urmare a consultanţei sau recomandărilor oferite de LOGIMARKT SRL sau ca urmare a operaţiunilor întreprinse, nelivrării sau ca urmare a cererii sau folosirii bunurilor. LOGIMARKT SRL este responsabilă numai pentru defectele legate de materiale sau producţie.
2. Dacă LOGIMARKT SRL găseşte întemeiate reclamaţiile referitoare la aceste defecte, poate alege una din următoarele soluţii:
– repararea defectelor
sau
– livrarea de bunuri de schimb şi recuperarea bunurilor defecte
sau
– returnarea valorii bunurilor facturate în schimbul bunurilor defecte.
3. De asemenea, LOGIMARKT SRL nu este responsabilă pentru:
– daune, răniri sau pierderi rezultate din activităţi sau acţiuni care implică materie primă sau semi-fabricate, modele, produse, unelte etc. folosite de Client
– încălcarea brevetelor, patentelor, licenţelor sau oricăror alte drepturi de copyright, proprietate intelectuală şi/sau alte drepturi ale terţilor ca rezultat al operării şi folosirii datelor furnizate de Client
– cheltuieli, daune şi dobânzi (inclusiv daune indirecte) fie ele directe sau indirecte, ca rezultat al defectelor bunurilor sau rezultate din repararea, înlăturarea sau înlocuirea bunurilor cu defecte.
Clientul nu va considera că LOGIMARKT SRL este responsabilă pentru nicio reclamaţie a terţilor ca urmare a bunurilor defecte.

 

IX. Drepturile de proprietate industrială

1. Drepturile de autor şi de proprietate industrială asupra estimărilor, software-ului, desenelor, ilustraţiilor, listelor de materiale, ofertelor, specificaţiilor şi oricăror altor informaţii oferite de LOGIMARKT SRL, vor rămâne în proprietatea LOGIMARKT SRL. Acestea nu vor fi copiate fără acordul în scris al LOGIMARKT SRL.
2. Clientul va considera ca fiind strict confidenţială orice informaţie primită de la LOGIMARKT SRL şi nu va comunica terţilor nimic fără acordul prealabil, în scris, al LOGIMARKT SRL.
3. Desenele, software-ul, stereotipurile, matriţele sau uneltele (inclusiv cele realizate împreună cu Clientul sau pe cheltuiala acestuia), produsele fabricate cu ajutorul acestora, nu pot fi copiate fără acortul în scris al LOGIMARKT SRL. Matriţele, uneltele etc. vor rămâne proprietatea LOGIMARKT SRL, chiar şi în situaţia în care Clientul a comandat producerea acestora şi a suportat costurile aferente.

 

X. Plata

1. Plata se va realiza în termen de 5 zile de la data emiterii facturii, dacă nu este altfel specificat în confirmarea de comandă. Toate plăţile vor fi efectuate fără deduceri sau compensaţii.
2. LOGIMARKT SRL are dreptul să aplice penalităţi sumelor neîncasate până la data scadentă, la o rată de 0,10% pe zi pentru primele 30 zile şi 0.5% pe zi pentru întârzieri mai mari de 30 zile.
3. Orice plată parţială va fi întâi dedusă din valoarea penalităţilor. Toate costurile, atât judiciare cât şi non-judiciare, ultimele fiind stabilite la 10% din suma facturată dar nu mai puţin de 3 000 Euro, care apar pe durata strângerii şi recuperăii sumelor scandente, vor fi de asemenea suportate de Client.

 

XI. Suspendarea

1. În cazul în care Clientul nu efectuează integral chiar şi numai una din plăţi, LOGIMARKT SRL nu este obligată să deruleze Acordul/Contractul în continuare, şi are dreptul să denunţe sau să anuleze Acordul/Contractul şi să-l declare neavenit, prin procedură simplă fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei şi fără să aducă atingere obligaţiilor Clientului de a-şi îndeplini partea sa din Acord/Contract şi să ofere compensaţii LOGIMARKT SRL pentru daunele produse.

 

XII. Îmbunătăţire continuă

1. Produsele LOGIMARKT SRL sunt subiectul dreptului LOGIMARKT SRL de a efectua continuu ajustări şi modificări cu scopul creşterii calităţii şi funcţionalităţii.
2. Prin urmare, LOGIMARKT SRL are dreptul să livreze produse care au fost modificate în comparaţie cu cele livrate iniţial, cu condiţia ca acestea să fie în conformitate cu specificaţiile produselor LOGIMARKT SRL.

 

XIII. Circumstanţe neprevăzute

1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile din cauza unei asemenea situaţii sau eveniment. Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea necorespunzătoare – total sau parţial – a oricărei obligaţii rezultată din prezentul Acord/Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei în cauză este cauzată de forţa majoră, aşa cum este ea definită de lege.
2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte în maxim 5 zile de la producerea evenimentului, şi are obligaţia de a întreprinde orice măsuri sunt necesare pentru a limita consecinţele.
3. Dacă în 15 zile de la declanşare, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul de a notifica reciproc încetarea legală a acestui Acord/Contract, fără ca vreuna din părţi sa aibă dreptul să solicite daune-interese.
4. În cazul circumstanţelor neprevăzute, cum sunt războaiele, mişcările sau tulburările sociale, incendiile sau dezastrele, grevele, intervenţiile organelor guvernamentale, litigiile vamale, precum şi în cazuri de condiţii meteorologice nefavorabile, accidente de maşină, indiferent că acestea implică sau privesc Furnizorul sau unul din furnizorii acestuia ori companiile de transport implicate, cu condiţia ca aceste circumstanţe să nu fi putut fi anticipate sau împiedicate în vreun fel de Furnizor, sau dacă circumstanţele se schimbă semnificativ de la momentul încheierii Acordului/Contractului, Furnizorul are dreptul să suspende executarea Acordului/Contractului sau să denunţe unilateral Acordul/Contractul fără notificare prealabilă, fără intervenţia justiţiei, ci doar prin notificarea Clientului în legatură cu circumstanţele în cauză, fără obligaţia de a plăti compensaţii Clientului sau terţilor.

 

XIV. Condiţiile legale ale contractului şi litigiilor

1. Prezentele condiţii sunt guvernate de legea română. Toate ofertele şi cotaţiile elaborate, precum şi contractele încheiate vor fi exclusiv completate în conformitate cu legea română şi supuse acesteia.
2. Toate litigiile care decurg sau sunt legate de ofertele şi cotaţiile sau acordurile LOGIMARKT SRL vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă o soluţie pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare exclusiv Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din România, cu menţiunea că dacă LOGIMARKT SRL este cea care iniţiază acţiunea, poate alege o instanţă judecătorească din altă jurisdicţie.

 

XV. Modificări

Prezentele condiţii nu pot fi modificate fără acordul scris al LOGIMARKT SRL. Termenii sau condiţiile cu care se doreşte modificarea prezentelor Condiţii vor deveni obligatorii numai în măsura în care ele sunt confirmate în scris de către LOGIMARKT SRL. Termenii şi condiţiile care nu au fost modificate, rămân în vigoare.